Giáo xứ St. Margaret Mary

Address :  51 Mitchell st. Brunswick North 3056

Presbytery                                                (03) 9386 6522

Fax                                                          (03) 9384 1914 

Chính xứ:                      

Lm. Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB:          0412 560445 

Email:                                                         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Phụ tá mục vụ:              

Lm Michael Ledda SDB. 

BR Thầy Đạt Phùng                                       0407 194 038 

Hiệu trưởng Việt ngữ & dạy kèm: 

Sr Nguyện FMA,                                           0411 797142 

Trung Tâm Thiên Ân:                                    03 9384 1947 

Đoàn Thanh Thiếu Niên Salesian:

Sr. Thùy Linh FMA                                        0412 254857 

Ban Mục Vụ Việt Nam:

Ban Trưởng:  Nguyễn Văn Dũng               - 0423 747 757

Thư Ký: Chị Nguyễn Mai Hương                 - 0438 933 923  

Thủ Quỹ, website admin:      Anh Ngô Thái Hòa (Phillip)       - 0438 582 598 

Hội phụ Huynh Học Sinh:          Anh Nguyễn Văn Cường            - 0422 358 840  

Ca đoàn Don Bosco:             Thầy Trợ Úy Trần Ngọc Đức      - 0432 064 113 


Welcome to St Margaret Mary’s Parish 
Salesians of Don Bosco

Presbytery           (03) 9386 6522

Fax                       (03) 9384 1914

Email                    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website                http://eng.smmparish.net

School                   (03) 9383 6699

Don Bosco             (03) 9383 5333

Parish Priest:       Fr Anthony Quang Nguyen SDB

Mobile:                  0412 560 445 

Facebook:              www.facebook.com/smm.parish.brunswick

Assistant Priest:   Fr Michael Ledda SDB 

Mobile:                  0417 032 430

Assistant Priest:   Fr John Murphy SDB 

Mobile:                  0412 131 462 

 


St Margaret Mary's Primary School 

Address:  47 - 49 Mitchell Street, North Brunswick   VIC   3056

 

School Principal:  Ms Fiona Dearn (03) 9383 6699

 

Email:                    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Website                 http://www.smmbrunswicknth.catholic.edu.au